Rámcová směrnice o ochraně osobních údajů webových stránek

Úvod

1.1 Tato směrnice o ochraně osobních údajů webových stránek („Směrnice“) určuje pravidla sběru, shromažďování a použití osobních údajů shromážděných společností Astellas Pharma s.r.o., správcem údajů, jehož sídlo je na adrese Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 264 32 765, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81789 (dále jen „Astellas“, „my“, „náš“ nebo „nás“), při vašem použití naší webové stránky www.astellas.cz a jejích subdomén („Webová stránka“) nebo jiným způsobem popsaným v této směrnici.

1.2 Tato směrnice vám poskytuje podrobnosti o osobních údajích, které od vás shromažďujeme, o způsobu, jakým vaše osobní informace používáme, a o vašich právech na kontrolu osobních informací, které o vás uchováváme.

Jaké informace shromažďujeme

2.1 Shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní informace následujícími způsoby:

Informace, které nám poskytujete

2.2 Je možné, že nám poskytujete vaše údaje včetně osobních údajů, když si prohlížíte naše webové stránky nebo když s námi komunikujete. V případě, že od vás budeme vyžadovat informace, vysvětlíme, proč potřebujeme, abyste nám vaše informace poskytl(a), a proč shromažďujeme údaje uvedené v příslušném online formuláři nebo v poli (polích), které mohou obsahovat následující:

  1. Jméno a příjmení
  2. E-mailová adresa
  3. Poštovní adresa
  4. Telefonní číslo/ fax
  5. Typ ohlašovatele (u hlášení nežádoucích účinků)

Poskytnutí veškerých výše uvedených informací z vaší strany je dobrovolné. V případě neposkytnutí některých z výše uvedených informací je možné, že nebudeme schopni provést některou nebo všechny služby, které jste si u nás objednali.

Informace, které shromažďujeme automaticky

2.3 Astellas (nebo poskytovatelé služeb třetích stran, kteří jednají našim jménem) mohou také shromažďovat, ukládat a používat určité informace automatizovanými způsoby, jako jsou například cookies nebo webové signály, kdykoliv navštívíte naše webové stránky. Informace shromážděné Astellas tímto způsobem mohou obsahovat IP adresu, typ prohlížeče, operační systém, odkazující URL, informace o aktivitách na webových stránkách, data a časy návštěv webových stránek.

2.4 K získání dalších informací o našem používání cookies nahlédněte prosím do naší „Rámcové směrnice o cookies“.

2.5 Automaticky shromážděné informace používáme k následujícím účelům: (i) ke správě našich webových stránek pro vnitřní provoz, včetně řešení závad; (ii) k zajištění, že je obsah našich webových stránek předkládán způsobem, který je pro vás nejúčinnější; (iii) jako součást naší snahy udržovat naše webové stránky bezpečné a chráněné; a (iv) pro souhrnné statistiky nebo vykazování (například souhrnné informace o typech prohlížečů používaných našimi návštěvníky, souhrnný počet návštěvníků našich webových stránek).

Jak používáme informace, které shromažďujeme.

3.1 S vaším souhlasem (tam, kde je to nutné) můžeme použít vaše informace k následujícím účelům:

  1. poskytnout vám služby, které jste si vyžádal(a), a reagovat na dotazy, které jste zadal(a) prostřednictvím našich webových stránek;

Informace, které sdílíme

4.1 Můžeme zpřístupnit vaše informace jiným společnostem v rámci naší skupiny společností (seznam přidružených společností společnosti Astellas je dostupný zde) a organizacím, které pracují našim jménem, výlučně pro účely spravování těchto webových stránek.

4.2 Můžeme také sdílet nebo zpřístupnit vaše informace: (1) na vaši výslovnou žádost; (2) tam, kde je nutné zapojit poskytovatele služeb třetí strany, který pracuje naším jménem a potřebuje přístup k vašim informacím, aby mohl tuto práci vykonávat; (3) v případě, že je to vyžadováno soudním příkazem nebo jakýmkoliv regulačním požadavkem; (4) za účelem prosazování podmínek použití našich webových stránek; (5) za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany našich uživatelů a třetích stran; (6) za účelem ochrany našich práv a majetku a práv a majetku třetích stran; nebo (7) třetí straně, která koupí nebo které převedeme veškerý nebo v podstatě veškerý majetek a obchodní činnost.

4.3 Jelikož seznam poskytovatelů služeb třetích stran se může čas od času měnit, bude vám aktuální verze tohoto seznamu poskytnuta na základě vaší žádosti (viz „Na koho se obracet“).

Uchovávání vašich informací

5.1 Vaše informace budeme uchovávat do té doby, do které bude nutné používat vaše informace způsobem popsaným výše, nebo za účelem dodržení našich právních závazků.

5.2 V případě, že osobní údaje jsou zpracovány na základě souhlasu subjektu údajů (např. pro účely marketingu), uchová správce tyto údaje až do doby, kdy bude souhlas subjektu údajů s takovýmto zpracováním odvolán.

Odkazy na jiné webové stránky

6.1 Tyto webové stránky mohou čas od času obsahovat odkazy na jiné webové stránky nebo od jiných webových stránek, které nejsou pod naší kontrolou a nejsou kryty touto směrnicí. Pokud vstoupíte na jiné webové stránky prostřednictvím poskytnutých odkazů, mohou o vás provozovatelé těchto jiných webových stránek shromažďovat informace, které použijí v souladu se svými směrnicemi o ochraně osobních údajů, které se od našich směrnic mohou lišit. Vezměte prosím na vědomí, že tyto jiné webové stránky mají své vlastní směrnice na ochranu osobních údajů a my nemůžeme převzít žádnou odpovědnost, včetně právní odpovědnosti, za tyto směrnice.

Ochrana

7.1 Zavádíme a udržujeme přiměřená technická a organizační opatření, abychom uchránili informace, které jste nám poskytl(a) nebo které jsme o vás shromáždili prostřednictvím našich webových stránek, proti neoprávněnému zpřístupnění, použití, změnám nebo zničení. Přičemž bereme v úvahu povahu informací a risk, který je s tím spojený.

7.2 Nicméně si prosím uvědomte, že žádný internetový přenos není 100% bezpečný, a tak vás vyzýváme, abyste si vždy při zpřístupňování osobních informací online dávali pozor a používali k vaší ochraně snadno dostupné nástroje, jako jsou internetové brány firewall, antiviry, programy antispyware a podobné technologie.

Přenosy po internetu

8.1 S ohledem na to, že internet představuje celosvětové prostředí, používání internetu ke shromažďování a zpracování vašich osobních údajů nezbytně zahrnuje přenosy dat na mezinárodní úrovni. Je možné, že budeme sdílet vaše informace s jinými společnostmi skupiny Astellas a s poskytovateli služeb (na základě naší vnitro-skupinové dohody o přenosu údajů nebo na základě standardních smluvních doložek Evropské unie) k účelům popsaným v této směrnici. Některé z těchto společností nebo někteří z poskytovatelů služeb mají sídlo na mezinárodních územích (např. Japonsko a Spojené státy), kde platí jiné standardy ochrany údajů, než jsou standardy platné v zemi, kde přebýváte, a tyto standardy nemusí zaručovat přiměřenou úroveň jejich ochrany. Jestliže budou údaje shromážděné našimi webovými stránkami sdílené s jinými společnostmi skupiny Astellas a s poskytovateli služeb, pak zajistíme, že bude vyhověno přiměřeným smluvním a/nebo dalším bezpečnostním opatřením. Také učiníme opatření, abychom zajistili, že je s veškerými informacemi, které byly shromážděny prostřednictvím našich webových stránek, vždy zacházeno v souladu s touto směrnicí.

Vaše práva

9.1 V souladu s platnými místními zákony poskytne Astellas uživatelům přístup k jejich údajům a umožní jim, aby mohli požádat správce či zpracovatele o vysvětlení, či o odstranění stavu, kdy je zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatelů nebo v rozporu se zákonem, či jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Uživatelům je z výše uvedených důvodů zejména umožněno požádat správce nebo zpracovatele o opravu, doplnění či aktualizaci jejich údajů, popřípadě o zablokování nebo. Potřebujete-li přístup k informacím, které o vás uchováváme, pošlete nám prosím vaši písemnou žádost s dokladem totožnosti na adresu uvedenou níže. Tam, kde je to povoleno zákonem, může jakákoliv žádost podléhat poplatku, abychom pokryli naše náklady při poskytování podrobností o informacích, které o vás máme.

9.2 Chcete-li od nás obdržet jakékoliv informace, následujte prosím patřičné instrukce, které budou poskytnuty na našich webových stránkách a/nebo v patřičných komunikacích. Poté budete mít možnost buď přijmout, nebo zrušit příjem jakýchkoli informací s přihlédnutím k platnému a účinnému místnímu právu. Kdykoliv nás můžete požádat, abychom vás vymazali z adresáře, do kterého jste předtím chtěl(a) být zařazen(a), tak, že nám pošlete e-mail na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., že nám zavoláte +420 236 080 300, nebo kliknutím na „Unsubscribe“ v jakékoliv e-mailové komunikaci, kterou vám pošleme.

Používání webu nezletilými osobami

10.1 V případě, že je vám méně než 18 let, můžeme požádat vašeho rodiče/opatrovníka, aby nám poskytl souhlas se zpracováním vašich osobních údajů vaším jménem. Neobdržíme-li takovýto souhlas, můžeme přestat zpracovávat vaše informace v okamžiku, kdy se stane zjevným, že vzhledem k nedostatku věku jste nebyl(a) schopen (schopna) plně posoudit následky spojené se zpracováním vašich osobních údajů.

Aktualizace této směrnice

11.1 Čas od času můžeme tuto směrnici aktualizovat. Učiníme-li tak, pak zveřejníme změny na našich webových stránkách. Nesouhlasíte-li se změnami, pak prosím přestaňte používat naše webové stránky. Budou-li prováděny jakékoliv změny této směrnice, uvědomíme vás buď e-mailem, nebo vhodným oznámením na našich webových stránkách zveřejněným po dobu 30 dní.

11.2 Tato směrnice byla naposledy aktualizována dne 15.12.2016.

Na koho se obracet

13.1 S dotazy týkajícími se této směrnice nebo se žádostmi o přístup k vašim informacím kontaktujte prosím společnost Astellas Pharma s.r.o., jejíž úřední sídlo je na adrese Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 - Karlín, nebo napište na následující e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Novinky

TRANSPARENCY

Astellas Pharma s.r.o. (“Astellas Česká republika”) je členem asociace European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (“EFPIA”), členem Asociace inovativního a farmaceutického průmyslu (“AIFP”) v České republice.

více

CSR - Corporate Social Responsibility

Společnost Astellas Pharma Europe podporuje projekty, které zachraňují lidské životy a dávají lidem po celém světě naději na lepší život.

více